Detaljplan för Flahult 2:328 m.fl., i Norrahammar

Fem huskroppar samt gårdshus i mitten av området.

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Flahult 2:238 som ska möjliggöra för bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 2:328 m.fl.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för bostadsbebyggelse på Flahult 2:328, samt för att ändra planbestämmelserna på Flahult 2:343 med hänsyn till de kulturhistoriska värdena och anpassa bestämmelserna efter aktuell användning av fastigheten. Syftet är också att pröva möjligheten att planlägga slänterna i området för att bevara växtligheten som både gynnar naturvärdena på platsen samt områdets stabilitet.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

 

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
>> Granskning: 9 januari - 3 februari 2023
Samråd: 31 mars - 21 maj 2021


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast 3 februari 2023. Ange diarienummer 2016:83 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.

Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att överklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för (eller fastighetsbeteckning om adress saknas).

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Niclas Nordström via stk-dataskyddsombud@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Matilda Eriksson

036-10 50 00


Översiktskarta