search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Övermannen 20 m.fl., Jönköpings kommun

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder, verksamheter och parkering samt pröva bebyggelsens omfattning och utformning utifrån planprogrammets riktlinjer. I prövningen ingår även planläggning av allmänna platser så som gator, torg och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Övermannen 20 m.fl. Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintlig verksamhetsbyggnad rivs och ny bebyggelse tillförs. Exploateringen innebär även att fastigheten får en ökad exploatering då bebyggelsen går från gräsytor och låg bebyggelse till bebyggelse i maximalt sex våningar. Detaljplanen innebär att det tillförs en blandad bebyggelse med verksamheter i bottenplan vilket bidrar till en mer levande stadsdel under alla dygnets timmar. Bebyggelsen placeras intill gatan för att tydligt definiera gaturummen och entréer förläggs mot gatan vilket bidrar till ökat liv och rörelse längs stråken.

Planområdet omfattas av Planprogram för Råslätt som har utrett och visar lämpliga förtätningar i Råslätt med bland annat hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 15 december 2021 – 28 februari 2022 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Webbsänt samrådsmöte

Ett webbsänt samrådsmöte kommer hållas den 18 januari 2022, kl. 17:30. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen går att se i efterhand under minst två veckor.

Här kan du se samrådsmötet i efterhand (sändes 18 januari kl. 17.30) Länk till annan webbplats.

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor anonymt. Chatten visas under själva videospelaren i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan. Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna tidigt i sändningen.

Ställ frågor i förväg

Om du inte kan se direktsändningen kan du i förväg ställa dina frågor via e-post, så försöker vi besvara dem under sändningen.

E-post: fragaplan@jonkoping.se

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2022
Antagande: Kvartal 3, 2022
Granskning: Kvartal 2, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 28 februari 2022


Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast tisdagen den 28 februari 2022. Ange diarienummer 2021:368 vid ev. yttrande.

Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken adress som yttrandet gäller för.

För att underlätta hantering av yttrande och ett ev senare överklagande måste du att ange vilken fastighet som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.Behandling av personuppgifter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se Länk till annan webbplats. eller Dataskyddsförordningen, gdpr - Jönköpings kommun (jonkoping.se) Länk till annan webbplats. och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Jessica Frånlund

036-10 50 00


Översiktskarta