search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för Övermannen 20 m.fl., Jönköpings kommun

Här hittar du information om etaljplan på fastigheten Övermannen 20 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder och verksamheter.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Övermannen 20 m.fl.

Syftet med detaljplanen är pröva möjligheten att planlägga för nya bostäder, verksamheter och parkering samt pröva bebyggelsens omfattning och utformning utifrån planprogrammets riktlinjer. I prövningen ingår även planläggning av allmänna platser så som gator, torg och gång- och cykelvägar samt teknisk infrastruktur.

Ett genomförande av detaljplanen innebär att befintlig verksamhetsbyggnad rivs och ny bebyggelse tillförs. Exploateringen innebär även att fastigheten får en ökad exploatering då bebyggelsen går från gräsytor och låg bebyggelse till bebyggelse i maximalt sex våningar. Detaljplanen innebär att det tillförs en blandad bebyggelse med verksamheter i bottenplan vilket bidrar till en mer levande stadsdel under alla dygnets timmar. Bebyggelsen placeras intill gatan för att tydligt definiera gaturummen och entréer förläggs mot gatan vilket bidrar till ökat liv och rörelse längs stråken.

Planområdet omfattas av Planprogram för Råslätt som har utrett och visar lämpliga förtätningar i Råslätt med bland annat hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2022
Granskning: Kvartal 3, 2022
>> Samråd: 15 december 2021 - 28 februari 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Jessica Frånlund

036-10 50 00


Översiktskarta