TYP AV PROJEKT

Verksamheter och industri

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS

Klar

Hedenstorp östra: detaljplan verksamheter och industri (del av Hedenstorp 1:2 m.fl.)

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hedenstorp 1:2 m.fl. Planens syfte att möjliggöra för byggnation av verksamheter och industri.

Illustration av byggkranar som bygger en kommunal byggnad.

Översiktskarta

Hedenstorp har utvecklats för industri och verksamheter sedan 1990, då området norr om väg 40
reglerades i en nu gällande detaljplan. Ytterligare områden vid flygfältet söder om väg 40 planlades
2004 och är till stor del utbyggda. Det nu aktuella området ligger väl till för transporter från väg 40,
26/47 och E4 samt Jönköpings flygplats.

Enligt översiktsplanen har området förutsättningar för att växa med en typ av verksamhet som har
måttligt stora tomtytekrav. Transporter till området stör inga bostadsområden och närheten till
bostäder i västra Jönköping gör att arbets-, och besöksresor kan bli relativt korta.
Enligt kommunens handelsutredning från 2017 så bör inte området utvecklas till ett nytt renodlat
handelsområde i dagsläget. Däremot kan viss sällanköpshandel i form av volymhandel med
skrymmande varor och byggvaror vara möjlig.

För att trafikförsörja planområdet med transporter, arbetspendling, och besök möjliggör planförslaget att två nya tillfartsvägar för motorfordon tillskapas. Det rör sig om en tillfartsväg i norr från Åsenvägen och en ny vägport under väg 26/47 vid trafikplats Hedenstorp för anslutning från väg 40, där huvuddelen av den tunga trafiken förväntas ansluta området. För att skapa en trafiksäker och effektiv angöring till vägporten planeras en cirkulationsplats på Hedenstorpsvägen.
Förslaget till detaljplan avgränsas av vägarna 40, 26/47, Åsenvägen och gräns mot Vattenledningsparken. Tre mindre delområden är belägna nordväst om trafikplats Hedenstorp.
Planområdet är cirka 85 hektar stort.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 december 2020 och fick laga kraft 24 mars 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 24 mars 2021
Antagande: 17 december 2020
Granskning: 14 september - 9 oktober 2020
Samråd: 20 juli - 1 okt 2018

Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Dagvattenutredning Hedenstorp Östra, slutrapport 2020-06-24

Ekosystemtjänstanalys

Fågelinventering Hedenstorp Östra 2019

Hedenstorp Östra genhets- och restidskvot med bilagor

Jordbruksmarkens värde

PM Hedenstorp Östra, geoteknisk sammanfattning 2020-04-06

PM Saneringsåtgärder Hedenstorp

Riskbedömning Hedenstorp Östra 2020-09-03

Bullerutredning Hedenstorp

Översiktlig dagvattenutredning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Tidigare bilagor

Arkeologi

Dagvattenutredning

Jordbruksmarkens värde

Naturvärdesinventering

PM geoteknik 1, 2, 3, och markundersökningsrapport

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Bilagorna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.