search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, etapp 3 Strandängen, Jönköpings kommun.

Bild som visar 3d-modell över området

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen etapp 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus. Genomförandet av planen innebär att befintlig bebyggelse rivs och att området får en ökad exploatering. Förslaget omfattar cirka 640 lägenheter och utgör den tredje och sista etappen i Strandängen. Inom planområdet föreslås bebyggelse mellan fyra till sju våningar.

Tidplan

Laga kraft: November 2020
Antagande: Oktober 2020
>> Granskning: 15 januari – 7 februari 2020
Samråd: September – November 2017


Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 50.5 MB)

Plankarta (pdf, 1.9 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömning (pdf, 103.5 kB)

Grundkarta (pdf, 8.2 MB)

Aktuella bilagor

Dagvatten

Dagvatten etapp 1 (pdf, 3.5 MB)

Dagvatten etapp 2 (pdf, 5.8 MB)

Dagvatten etapp 3 (pdf, 1 MB)

Buller

Buller etapp 3 (pdf, 6.1 MB)

Solstudie

Sol- och skuggstudie (pdf, 37.3 MB)

Geo- och miljöteknik

Geoteknisk undersökning etapp 2 MUR (pdf, 7.6 MB)

Geoteknisk undersökning etapp 2 Stabilitet (pdf, 4.5 MB)

Geoteknisk utredning etapp 1 Sweco (pdf, 3.4 MB)

Geoteknisk utredning etapp 1 WSP (pdf, 57.6 kB)

Erosionsrisker etapp 1 (pdf, 864.8 kB)

Miljöteknisk undersökning (pdf, 1.6 MB)

Miljöteknisk undersökning, komplettering (pdf, 11.4 MB)

Natur

Naturvårdsinventering (pdf, 5.5 MB)

Skötselplan (pdf, 1.5 MB)

Kallbadhus

Multibeamekolodning (pdf, 18.4 MB)

Utredning inför byggnation av kallbadhus (pdf, 229 kB)

Vågklimatutredning (pdf, 2 MB)

PM Teknisk beskrivning (pdf, 888.2 kB)

Bedömning Natura 2000 (pdf, 5.7 MB)

Bottenfauna (pdf, 9.6 kB)

PM undersökning av bottenfauna, makrovegetation och fisk (pdf, 734.6 kB)

Komplettering av ansökan (pdf, 199.2 kB)

Övrigt

Riskanalys farligt gods (pdf, 3 MB)

Arkeologi (pdf, 755.9 kB)

Tidigare handlingar

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Tidigare bilagor vid samråd

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

Översiktskarta