search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för bostäder på del av Kortebo 4:9 m.fl, etapp 3 Strandängen, Jönköpings kommun.

Bild som visar 3d-modell över området

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen etapp 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder, centrum och kallbadhus. Genomförandet av planen innebär att befintlig bebyggelse rivs och att området får en ökad exploatering. Förslaget omfattar cirka 640 lägenheter och utgör den tredje och sista etappen i Strandängen. Inom planområdet föreslås bebyggelse mellan fyra till sju våningar.

Granskning

Planhandlingarna finns tillgängliga för granskning under perioden 15 januari – 7 februari 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 7 februari 2020. Ange diarienummer 2019:240 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Maj 2020
Antagande: April 2020
>> Granskning: 15 januari – 7 februari 2020
Samråd: September – November 2017


Detaljplanen för etapp 2 fick laga kraft 29 november 2018.


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Planbeskrivning (pdf, 50.5 MB)

Plankarta (pdf, 1.9 MB)

Samrådsredogörelse (pdf, 2.2 MB)

Behovsbedömning (pdf, 103.5 kB)

Grundkarta (pdf, 8.2 MB)

Aktuella bilagor

Dagvatten

Dagvatten etapp 1 (pdf, 3.5 MB)

Dagvatten etapp 2 (pdf, 5.8 MB)

Dagvatten etapp 3 (pdf, 1 MB)

Buller

Buller etapp 3 (pdf, 6.1 MB)

Solstudie

Sol- och skuggstudie (pdf, 37.3 MB)

Geo- och miljöteknik

Geoteknisk undersökning etapp 2 MUR (pdf, 7.6 MB)

Geoteknisk undersökning etapp 2 Stabilitet (pdf, 4.5 MB)

Geoteknisk utredning etapp 1 Sweco (pdf, 3.4 MB)

Geoteknisk utredning etapp 1 WSP (pdf, 57.6 kB)

Erosionsrisker etapp 1 (pdf, 864.8 kB)

Miljöteknisk undersökning (pdf, 1.6 MB)

Miljöteknisk undersökning, komplettering (pdf, 11.4 MB)

Natur

Naturvårdsinventering (pdf, 5.5 MB)

Skötselplan (pdf, 1.5 MB)

Kallbadhus

Multibeamekolodning (pdf, 18.4 MB)

Utredning inför byggnation av kallbadhus (pdf, 229 kB)

Vågklimatutredning (pdf, 2 MB)

PM Teknisk beskrivning (pdf, 888.2 kB)

Bedömning Natura 2000 (pdf, 5.7 MB)

Bottenfauna (pdf, 9.6 kB)

PM undersökning av bottenfauna, makrovegetation och fisk (pdf, 734.6 kB)

Komplettering av ansökan (pdf, 199.2 kB)

Övrigt

Riskanalys farligt gods (pdf, 3 MB)

Arkeologi (pdf, 755.9 kB)

Tidigare handlingar

Antagandehandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 35.4 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Granskningshandlingar etapp 2

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 32.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 8 MB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivning (pdf, 29.1 MB)

Plankarta (pdf, 2 MB)

Tidigare bilagor granskning etapp 2

Tidigare bilagor samråd etapp 2 och 3

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Elin Hallström

036-10 50 00

 

Översiktskarta