Detaljplan för bostäder på del av Vingpennan 1 m.fl. (etapp 5), Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Vingpennan 1 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Vingpennan 1, del av Ekhagen 1:1, del av Väster 2.1 och del av Österängen 4.1.

I samband med att Kungsängsskolan lades ner och revs genomförde kommunen 2011 en parallell idéutredning vars syfte var att undersöka hur området kan medge plats för bostadsändamål, offentlig och kommersiell service. En utpekad ambition för den nya stadsdelen var att möjliggöra en relativt hög bebyggelsetäthet och samtidigt ta tillvara närområdets platsspecifika förutsättningar.

Utformningen för den nya stadsdelen skulle därtill underlätta en ändamålsenlig tomtindelning med möjlighet att fördela kvarter på flera byggaktörer. Syftet med fördelningen var att uppnå en variation av arkitektonisk utformning och hitta kreativa lösningar på miljörelaterade frågor och upplåtelseformer.

Efter samrådet har planområdet delats upp i flera etapper varav nu aktuell detaljplan utgör den femte och sista etappen med kvarter B fördelat på B1 och B2. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av cirka 150 bostäder och några lokaler samt en eventuell gångbro. Planområdet är centralt lokaliserat inom Kungsängen, beläget cirka fem kilometer öster om Jönköpings centrum, cirka en kilometer öster om Ekhagens centrum, tre kilometer ostnordost om Asecs och 500 meter söder om Österängens centrum.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 10 februari 2022 och fick laga kraft 10 mars 2022.

Tidplan

>> Laga kraft: 10 mars 2022
Antagande: 10 februari 2022
Granskning: 13 december 2021 - 7 januari 2022
Samråd: 24 juni -13 september 2013


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Antagndehandlingar etapp 5

Plankarta Pdf, 926.1 kB.

Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 140.6 kB.

Granskningshandlingar etapp 5

Plankarta Pdf, 433.3 kB.

Planbeskrivning Pdf, 8.8 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 275.1 kB.

Behovsbedömning, del av Vingpennan 1 m.fl., etapp 5 Pdf, 180.7 kB.

Antagande etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Granskningsutlåtande

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Antagandehandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Granskningshandlingar etapp 4

Plankarta

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Granskningshandlingarna för etapp 4 går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka handlingar du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.


Antagandehandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 989.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 62.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Granskningshandlingar etapp 3

Plankarta Pdf, 991 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 67.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar etapp 2

Plankarta Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 11 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 68.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Antagandehandlingar etapp 1

Plankarta Pdf, 575.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 10.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Granskningsutlåtande Pdf, 84.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådshandlingar - samtliga etapper

Plankarta Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Mats Davidsson

036- 10 50 00