Detaljplan för del av Torpa 2:1, Jönköpings kommun

Här hittar du information om arbetet att ta fram detaljplan för fastigheten del av Torpa 2:1

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig omklädnings- och kanslibyggnad och ersätta med ny byggnad i två våningar.

Arbetet är påbörjat i samband med att man titta på att anlägga en ny fotbollsarena och planen har varit på samråd och varit pausad. Nu fortsätter planarbetet men i ett annat syfte.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2024
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
Samråd: 7 september - 11 november 2016

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Sofia Starck

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: