search
Sök
menu
Meny
Sök

Kommande detaljplanearbete för del av Torpa 2:1, Jönköpings kommun

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 september 2020 om positivt planbesked för del av Torpa 2:1.

Ansökan avser att möjliggöra rivning av befintlig omklädnings- och kanslibyggnad och ersätta med ny byggnad i två våningar.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2023. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Handlingar

Översiktskarta