TYP AV PROJEKT

Bostäder

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS

Klar

Kortebo, Strandängen: detaljplan för bostäder (på del av Kortebo 4:9 m.fl), etapp 3

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Kortebo 4:9. Planens syfte att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen.

Bild som visar 3-d-modell över området

Översiktskarta

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Kortebo 4:9 m.fl, Strandängen etapp 3. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av stadsdelen Strandängen med bostäder och centrum. Genomförandet av planen innebär att befintlig bebyggelse rivs och att området får en ökad exploatering. Förslaget omfattar cirka 640 lägenheter och utgör den tredje och sista etappen i Strandängen. Inom planområdet föreslås bebyggelse mellan fyra till sju våningar.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 19 november 2020 och fick laga kraft 18 december 2020.

Tidplan

>> Laga kraft: 18 december 2020
Antagande: 19 november 2020
Granskning: 15 januari – 7 februari 2020
Samråd: September – November 2017

Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 50 MB.

Plankarta Pdf, 1.9 MB.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.2 MB.

Behovsbedömning Pdf, 103.5 kB.

Grundkarta Pdf, 8.2 MB.

Samrådshandlingar

Planbeskrivning Pdf, 29.1 MB.

Plankarta Pdf, 2 MB.

Tidigare bilagor vid samråd