search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1, Jönköping

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 8 januari 2013 om positivt planbesked för del av Hisingstorp 1:1 .

Ansökan avser byggnation av seniorboende och förskoleverksamhet.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas 2018. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen 1,5-2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2020
Antagande: Kvartal 1, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2019
Samråd: Kvartal 2, 2019

 

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Planarkitekt

Cecilia Idermark

 

Översiktskarta