search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1, Jönköping

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av trygghetsboende och hyresrätter för en äldre målgrupp.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastighet Hisingstorp 1:1. Planförslag syftar till att pröva möjligheten att bebygga del av fastighet Hisingstorp 1:1 med flerbostadshus i form av trygghetsboende för äldre och hyresrätter riktade till en äldre målgrupp. Detaljplanen föreslår en flexibel markanvändning där ändamål för bostad kombineras med användningen vårdboende så att en verksamhet med större personalomsättning ska kunna etableras i takt med ett eventuellt utökad vårdbehov bland framtida boende.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 5 februari – 26 mars 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 07.45-17.00.

Allmänt samrådsmöte

Datum: tisdagen den 3 mars
Tid: kl. 18:30
Plats: Hisingstorpsskolans matsal, Valhallavägen 36, 554 47 Jönköping

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast torsdagen den 26 mars 2020. Ange diarienummer 2015:307 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
>> Samråd: 5 februari - 26 mars 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att hantera ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de personuppgifter du lämnar. Uppgifterna arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 583.2 kB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 32.3 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 70.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Planbesked

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (, 300.5 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta