search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet), Tenhult, Jönköpings kommun

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av ca 300 bostäder, äldreboende och förskola

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Tenhult 24:47. Detaljplaneförslagets syfte är att planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Planförslaget medger en blandad bebyggelse på ca 300 bostäder. Utöver det ska även äldreboende och förskola inrymmas. Med tanke på platsens centrala läge i Tenhult är det av stor vikt att området byggs ut med en resurseffektiv täthet med blandade upplåtelseformer och hustyper. Planförslaget tar hänsyn till Herrgårdsgärdets största naturvärden såsom stenrösen och större träd, samtidigt som den för tillbaka Tenhults herrgård och Tenhults gamla stationshus in i den samlade stadsbilden. Planens genomförande kommer även innebära stora trafikförändringar på befintliga vägar norr om planområdet. Under planarbetets gång kommer därför dessa vägar att ses över och ges en mer estetisk och tryggare karaktär.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2020 
Antagande: Kvartal 2, 2020
Granskning: Kvartal 1, 2020
>> Samråd: 20 juni – 18 september 2018

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 5 MB)

Planbeskrivning (pdf, 51.6 MB)

Behovsbedömning (pdf, 65.3 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Martin Månsson

036-10 52 68

Bitr. planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 59 27

 

Översiktskarta