Detaljplan för del av Hisingstorp 1:1, Jönköping

Här hittar du information om detaljplanen för fastighet Hisingstorp 1:1. Planens syfte är att möjliggöra flerbostadshus för trygghetsboende.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av fastighet Hisingstorp 1:1. Föreslagen detaljplan reglerar volym, utformning och placering av ny bebyggelse för att skapa ett harmoniskt möte mellan Hisingstorps gård och omgivningen. En del av detaljplanen berör gårdens tidigare svinhus som föreslås upprustas för att fortsatt bidra till platsens kulturhistoria. Den föreslagna bebyggelsen i detaljplanen kompletterar Hisingstorps bostadsbestånd med trygghetsboende och hyresbostäder samt studentbostäder i liten skala.

I samband med föreslagen planläggning av bostäder tas ett helhetsgrepp om Hisingstorp och närområdets kultur- och naturvärden samt trafiknät. Väster om gården och norr om svinhuset föreslås mark planläggas som natur. Större delen av mark föreslagen för gata är redan utbyggd men en ny anslutning mellan Sveavägen och väg Hisingsängen möjliggörs.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 17 december 2020 och fick laga kraft 14 januari 2021.

Tidplan

>> Laga kraft: 14 Januari 2021
Antagande: 17 december 2020
Granskning: 24 september - 23 oktober 2020
Samråd: 5 februari - 26 mars 2020


Laga kraft

Tidigare handlingar

Antagande

Plankarta Pdf, 581.7 kB.

Planbeskrivning Pdf, 41.5 MB.

Granskningsutlåtande Pdf, 2.6 MB.

Stadsbyggnadsnämndens beslut Pdf, 136.1 kB.

Granskning

Plankarta Pdf, 618.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Planbeskrivning Pdf, 13.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Samråd

Plankarta

Planbeskrivning

Behovsbedömning

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Samrådshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Planbesked

Beslut stadsbyggnadsnämnden , 300.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Dagvattenutredning 190527 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Grundkarta Pdf, 7.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikbullerutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknik PM 1 Pdf, 4 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk MUR Pdf, 5.1 MB.

Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikanalys Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Bullerberäkning Pdf, 303.1 kB.

Kulturhistorisk värdering

Arkelogisk rapport

Solstudie

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vissa bilagor går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Solveig Lönnervall

036-10 50 00


Översiktskarta