Detaljplan för Fagerslätt östra (etapp 2), Huskvarna, Jönköpings kommun

Översiktsbild över planområdet.

Här hittar du information om förslag till ny detaljplan på del av Stensholm 1:425, Fagerslätt Östra, etapp 2. Detaljplanen möjliggör byggnation av bostäder.

Förslag till detaljplan för bostäder på Fagerslätt Östra etapp 2 är nu ute på samråd. Planområdet ligger ca 2 km från Huskvarna centrum.

Detaljplanen möjliggör byggnation av flerbostadshus och småhus i olika former. Det planeras för en variation av bostadstyper för att tillgodose befolkningsgrupper i olika livsskeden. Med en relativ tät struktur ökar befolkningsunderlaget och bidrar till bättre förutsättningar för kollektivtrafik.

Närmast Hakarpsvägen tillåts flerbostadshus i fyra våningar varav den fjärde är inredd vind. Innanför tillåts småhus såsom friliggande villor, parhus, radhus och kedjehus i en till två våningar. Totalt kan ca 280 bostäder byggas. Genom området planeras ett grönt stråk och park för rekreation och dagvattenhantering.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Presentation av samrådsförslaget

Här kan du se en presentation av samrådsförslaget för Fagerslätt Östra, etapp 2 Länk till annan webbplats.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
>> Samråd: 5 oktober - 17 november 2022

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Hanna Levin

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: