Detaljplan för Flahult 19:8 m.fl., Torsvik, Jönköpings kommun

Här hittar du information om förslaget till detaljplan på fastigheten Flahult 19:8 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av nytt industriområde.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Flahult 19:8.

Detaljplanen möjliggör i huvudsak byggnation av ett nytt industriområde ute på Målön beläget väster om Torsviks logistik- och industriområde och en mindre del av Granarp. Planen avser även att planlägga för ny matargata igenom planområdet, bevara naturmarker med höga naturvärden och tillskapa nya naturområden med dagvattendammar och diken för att tillmötesgå morgondagens behov av biologisk mångfald och dagvattenhantering.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 4, 2022
>> Samråd: 2 februari - 16 mars 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Mattias Bustos

036-10 50 00


Översiktskarta