Detaljplan för Tenhult 24:47 (Herrgårdsgärdet), Tenhult, Jönköpings kommun

Utsnitt av illustrationsplan.

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på Herrgårdsgärdet som möjliggöra för byggnation av ca 270 bostäder, äldreboende och förskola

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Tenhult 24:47. Detaljplaneförslagets syfte är att planlägga för bostäder i ett kollektivtrafiknära område i södra Tenhult. Planförslaget medger en blandad bebyggelse på ca 270 bostäder. Utöver det ska även äldreboende och förskola inrymmas.

Med tanke på platsens centrala läge i Tenhult är det viktigt att området byggs ut med en resurseffektiv täthet med blandade upplåtelseformer och hustyper. Planförslaget tar hänsyn till Herrgårdsgärdets största naturvärden såsom stenrösen och större träd, samtidigt som den för tillbaka Tenhults herrgård och Tenhults gamla stationshus in i den samlade stadsbilden. Planens genomförande kommer även innebära stora trafikförändringar på befintliga vägar norr om planområdet. Till granskningen har en ny vägport under järnvägen föreslagits för att fördela trafiken jämnare i Tenhult.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 22 april 2021 och är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Tidplan

Laga kraft: Maj 2021
>> Antagande: 22 april 2021
Granskning: 10 december 2020 - 15 januari 2021 
 Samråd: 20 juni – 18 september 2018


Antagandehandlingar

Bilagor till granskning

Tidigare handlingar

Tidigare bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Plankoordinator

Josefin Dahlbom

036-10 50 00


Översiktskarta