Detaljplan för bostäder och ny infartsväg på Gränna 8:4 m.fl. i Gränna

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastighet Gränna 8:4 m.fl. som ska möjliggöra för byggnation av bostäder och ny infartsväg.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för bostäder och ny infartsväg i södra Gränna.

Denna detaljplan avser att möjliggöra för byggnation av nya bostäder i södra Gränna samt skapa möjlighet för att en ny infartsväg byggs i samma område. Den nya infartsvägen kommer att fungera som en ny infart till södra Gränna och sträcker sig fram till korsningen Skiftesvägen-Lars Hillings gränd. Infartsvägen är tänkt att avlasta Brahegatan från tung med riktning mot industriområdet, campingsplatsen och Gränna hamn.

År 2013 vann den norra delen av den nya infartsvägen laga kraft. Föreliggande detaljplan berör den södra delen av infartsvägen. Förhållandet mellan dessa två delar kan ses i bilden på sida 3 i planbeskrivningen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>> Samråd: 11 oktober - 21 december 2017


Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Jessica Frånlund

036-10 52 68