Detaljplan för del av Horstorp 1:2 m.fl., i Bankeryd

Ortofoto med inritad plangräns

Här hittar du information om förslaget till detaljplan för fastigheten Horstorp 1:2 m.fl. som ska möjliggöra för nya bostäder.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Horstorp 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra parhus och radhus om 59 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna detaljplan inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2023
Antagande: Kvartal 4, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
>> Samråd: 5 maj - 7 juli 2021

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Maria Persson

036-10 50 00


Översiktskarta