search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för del av Horstorp 1:2 m.fl., i Bankeryd

Ortofoto med inritad plangräns

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Horstorp 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra parhus och radhus om 59 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna detaljplan inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga fram till den 7 juli 2021 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping, öppet på vardagar 8 – 17.

Digitalt samrådsmöte

På grund av rådande omständigheter kring spridning av coronaviruset och gällande restriktioner kommer vi ha ett webbsänt samrådsmöte den 9 juni kl 17.30. Du kan se sändningen i din dator, mobil eller surfplatta med internetuppkoppling. Sändningen är även tillgänglig i efterhand minst två veckor.

 

 

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna direkt.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till fragaplan@jonkoping.se.

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
>> Samråd: 5 maj - 7 juli 2021

Lämna synpunkter på detaljplanen

Synpunkter

Eventuella synpunkter ska komma in skriftligen till Stadsbyggnadsnämnden senast den 7 juli 2021. Ange diarienummer 2016:220 om du skickar in ett yttrande.

Lämna ditt yttrande via det digitala formuläret nedan, via e-post till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter när du lämnar synpunkter

För att kunna behandla dina synpunkter enligt plan och bygglag (2010:900) behöver vi spara och behandla dina personuppgifter såsom namn och fastighetsförteckning om du anger detta i ditt yttrande. Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter när du lämnar din synpunkt, men om du väljer att inte ange någon kontaktuppgift, så kan vi inte avgöra om du är berörd sakägare och inte heller återkoppla till dig.

Den rättsliga grunden för behandlingen är nödvändigt allmänt intresse och som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning enligt lag eller annan författning. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas i vårt verksamhets- och diariesystem och gallras enligt fastställd dokumenthanteringsplan. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen, Lantmäterimyndigheten, Tekniska nämnden samt övriga nämnder, sakägare eller övriga som haft synpunkter i ärendet.

Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut om att anta detaljplanen delas dina personuppgifter med prövande instans. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Stadsbyggnadsnämnden, diariet. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på stadsbyggnad@jonkoping.se eller på telefon 036-10 50 00.

Du når vårt dataskyddsombud Johan Isaksson via johan.isaksson@jonkoping.se eller på telefon 036-10 28 02.

Klagomål på vår behandling av dina personuppgifter lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Om du vill veta mer om dataskyddsförordningen, gå till www.imy.se eller Dataskyddsförordningen, gdpr- Jönköpings kommun (jonkoping.se)och läs mer om dina rättigheter.

Aktuella handlingar

Plankarta (pdf, 952.7 kB)

Planbeskrivning (pdf, 13.7 MB)

Undersökning av miljöpåverkan (pdf, 190.7 kB)

Tidigare handlingar

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 7.3 MB)

Beslut stadsbyggnadsnämndenöppnas i nytt fönster (pdf, 16.8 kB)

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00

 

Översiktskarta