search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Horstorp 1:2 m.fl., i Bankeryd

Ortofoto med inritad plangräns

Detaljplanens syfte är att pröva markens lämplighet för bostadsändamål.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för del av Horstorp 1:2 m.fl. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder. Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, ska möjliggöra parhus och radhus om 59 bostäder.

Stadsbyggnadsnämnden finner utifrån den kännedom som finns idag och med hänsyn till planförslagets omfattning, att ett genomförande av denna detaljplan inte kommer medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

 

 

 

Tidplan:

Laga kraft: Kvartal 4, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2021
Granskning: Kvartal 3, 2021
>> Samråd: 5 maj - 7 juli 2021

Aktuella handlingar

Tidigare handlingar

Bilagor

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Rebecka Persson

036-10 50 00

 

Översiktskarta