Detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1, Kortebo

Här hittar du information om förslag till ny detaljplan på fastigheten Kortebo 4:9 och 3:1 som ska möjliggöra för byggnation av bl. a. handelsverksamhet och annan centrumverksamhet.

Förslag till detaljplan för del av Kortebo 4:9 och 3:1 är nu ute på samråd. Området ligger inom stadsdelen Kortebo väster om bostadsområdet Strandängen och utmed järnvägssträckningen Jönköpingsbanan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av lokaler för handelsverksamhet och centrumverksamhet. Exploatörens ambition är att etablera en livsmedelsbutik.

Med planens genomförande innebär det även att befintlig panncentral kommer att rivas. Planförslaget bidrar även till att cirka 0,2 hektar jordbruksmark tas i anspråk för handelsverksamhet.

Förslaget till detaljplan avviker inte från översiktsplanen.

Kommunen bedömer att genomförandet av planen inte innebär en betydande miljöpåverkan i den betydelse som avses i PBL och MB, därför har en MKB inte upprättats. Planförslaget drivs med utökat förfarande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
Antagande: Kvartal 2, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>> Samråd: 6 juli - 30 september 2022


Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036-10 50 00


Översiktskarta