Kommande detaljplanearbete för Vårdaren 8, Rosenlund, Jönköping

Här hittar du information om arbetet med att ta fram en detaljplan på fastigheten Vårdaren 8 som ska möjliggöra för byggnation av bostäder.

Ansökan avser ändring av befintlig markanvändning för att möjliggöra nybyggnation av 340 bostadslägenheter.

Detaljplanearbetet är påbörjat men i tidig skede.

Preliminär tidplan:

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 2, 2023
Samråd: Kvartal 4, 2022

Handlingar

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Joakim Kjell

036- 10 50 00


Översiktskarta

Senast granskad/publicerad: