Styrande dokument och reglementen

Här hittar du reglementen och styrdokument såsom policyer, planer och program som är beslutade av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Det kan även finnas styrande dokument som är beslutade av kommunens nämnder. Dessa hittar du på relevant sida för ämnet.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Kommuner har även utrymme att utforma egna policyer, planer och program för hur de olika verksamheterna ska bedrivas.

Reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har.

Kommunfullmäktige har en arbetsordning som beskriver motsvarande.

Policyer, planer och program

Hållbar utveckling

Samhällsbyggnad

Fastigheter och infrastruktur

Kommunikation och digitalisering

Kultur och fritid

Medarbetare och chefskap

Miljö och klimat

Politik och styrning

Social hållbarhet

Trygghet och säkerhet

Senast granskad/publicerad: