search
Sök
menu
Meny
Sök

Styrdokument och reglementen

Kommunernas verksamhet regleras av flera olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Men kommuner har även utrymme att utforma egna policyer, planer och program för hur de olika verksamheterna ska bedrivas.

Reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har.

Kommunfullmäktige har en arbetsordning som beskriver motsvarande.