search
Sök
menu
Meny
Sök

Styrdokument och reglementen

Här finns information om lagar, styrdokument och reglementen som reglerar kommunens verksamhet.

Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, miljö- och hälsoskyddslag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen.

Men kommuner har även utrymme att utforma egna policyer, planer och program för hur de olika verksamheterna ska bedrivas.

Reglementen

Reglementen bestämmer de politiska organens ansvarsområden och verksamhet. Varje nämnd har ett reglemente att arbeta efter. Det beskriver vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har.

Kommunfullmäktige har en arbetsordning som beskriver motsvarande.