search
Sök
menu
Meny
Sök

Detaljplan för del av Hedenstorp 1:4 m.fl., Hedenstorp Skogslund.

Syftet med planförslaget är att planlägga mark för industri-, verksamhets-, kontors- och besöksändamål samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Det aktuella detaljplaneområdet gränsar till Hedenstorps industriområde som i dagsläget består av Hedenstorp Norra, Hedenstorp Södra samt Hedenstorp Östra som nyligen fått laga kraft. Aktuell etapp heter Hedenstorp Skogslund.

Syftet med planförslaget är att planlägga mark för industri-, verksamhets-, kontors- och besöksändamål samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Planförslagets huvuddrag är att låta slänten i nordsydlig riktning utgöra en gräns mellan bostäderna i Skogslund och det nya verksamhetsområdet, att utnyttja skyltläget längs riksväg 26/47 för kvartersmark, hindra genomfart på Samsetvägen och låta en ny industrigata hantera den tunga trafiken samt utnyttja befintliga lågpunkter för hantering av dagvatten.

Presentation av förslaget

I videon nedan presenteras samrådsförslaget.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2022
Antagande: Kvartal 2 , 2022
Granskning: Kvartal 1, 2022
>> Samråd: 3 november - 21 december 2021

Aktuella handlingar

Bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00


Översiktskarta