TYP AV PROJEKT

Verksamheter och industri

GEOGRAFISKT OMRÅDE

Jönköping

STATUS

Pågående planarbete

Hedenstorp: detaljplan för verksamhetsområde (del av Hedenstorp 1:4 m.fl.)

Detaljplanen på fastigheten Hedenstorp 1:4 m.fl. som ska möjliggöra för nytt industri- och verksamhetsområde.

Flygfoto över Hedenstorp.

Översiktskarta

Planens huvudsakliga syfte att planlägga mark för verksamhets-, kontors- och besöksändamål, industri samt tillhörande tekniska anläggningar som till exempel transformatorstationer och dagvattendammar.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag som berör fastighet Hedenstorp 1:3, 1:4, 1:5 och 1:20 samt Åsen 1:2.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap§11-18 miljöbalken (1998:808).

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden 11 maj, 2023 och är överklagad till mark- och miljödomstolen.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 2, 2023
>> Antagande: 11 maj 2023
Granskning: 5 oktober - 2 november 2022
Samråd: 3 november - 21 december 2021

Aktuella handlingar

Aktuella bilagor

Tidigare handlingar

Tidigare bilagor

Kontakta oss

‌Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Kontaktcenter

Planarkitekt

Cecilia Idermark

036-10 50 00