search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Charaden 10 m.fl. på Kålgården, Jönköping

Syfte med detaljplanen är att planlägga för en tätare kvartersstad med blandad användning samt att planlägga John Bauersgatan för att fördela befintlig trafik och minska belastning på Odengatan och Teaterrondellen.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Charaden 10 m.fl.

Planen syftar till att planlägga för att skapa en tätare kvartersstad med blandade användningar i form av bl.a. skola, bostäder, centrumverksamhet, icke störande verksamheter samt park.

Planen syftar även till att planlägga John Bauersgatan för att fördela den befintliga trafiken och därmed minska trafikbelastningen på Odengatan och Teaterrondellen i dess förlängning.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap § 11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 maj – 31 oktober 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00 (08:00-16:00 i juni-augusti).

Samrådsmöte

På grund av dagsläget med Coronaviruset är den preliminära planen att hålla ett allmänt samrådsmöte först efter sommaren. Jönköpings kommun följer aktuella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och är läget detsamma efter sommaren kommer andra alternativ för samråd att erbjudas. Information om datum, klockslag och plats kommer att meddelas separat.

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 oktober 2020. Ange diarienummer 2016:165 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.


Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2020
>> Samråd: 13 maj - 31 oktober 2020


Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 21.5 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.3 kB)

Bilagor

Ekosystemtjänster John Bauergatan (kompletterad mars 2020)öppnas i nytt fönster (pdf, 255.7 kB)

Miljöteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 2.5 MB)

Naturvärdesinventering av John Bauerparkenöppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

PM Geoteknik och miljöteknik, Charaden 10öppnas i nytt fönster (pdf, 735.2 kB)

Rapport Översiktlig markundersökning John Bauergatanöppnas i nytt fönster (pdf, 3 MB)

Slutrapport Eldkvastenöppnas i nytt fönster (pdf, 792.7 kB)

Miljöteknisk markundersökning, Eldkvastenöppnas i nytt fönster (pdf, 7.8 MB)

Från och med 2020-09-23 kommer bilagorna inte gå att ladda ner via hemsidan men du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planhandläggaren (se kontaktuppgifterna nedan) eller till fragaplan@jonkoping.se Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Christian Bruhn

036-10 50 00

Översiktskarta