search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Charaden 10 m fl. på Kålgården

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 12 oktober 2016 om positivt planbesked för Charaden 10 på Kålgården.

Planuppdrag gavs till planavdelningen av stadsbyggnadsnämnden i samband med positivt planbesked daterat 2016-10-04.

Detaljplanen går ut på att möjliggöra ombyggnad av befintliga verksamhetslokaler samt möjliggöra byggandet av nya bostäder eller kontor ovanpå. Planen syftar också till att planlägga John Bauersgatan, Kålgårdsparken samt John Bauers park. I samband med detta skall även trafikytor ses över med syfte att förbättra trafikmiljön.

Detaljplanearbetet bedöms tidigast kunna påbörjas under 2017. Detaljplanen bedöms vara laga kraft vunnen ca 2 år efter det att ett detaljplanearbete startas, under förutsättning att den inte överklagas. Tidplan för ärendet kommer att styras i förhållande till andra projekt inom kommunen, samt även hur det prioriteras i kommunens bostadsförsörjningsprogram.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats men är i ett tidigt skede.

Preliminär tidplan

Laga kraft: Kvartal 4, 2020
Antagande: Kvartal 3, 2020
Granskning: Kvartal 3, 2020
Samråd: Kvartal 1, 2020

Handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Christian Bruhn

036-10 50 00

Översiktskarta