search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för Charaden 10 m.fl. på Kålgården, Jönköping

Syfte med detaljplanen är att planlägga för en tätare kvartersstad med blandad användning samt att planlägga John Bauersgatan för att fördela befintlig trafik och minska belastning på Odengatan och Teaterrondellen.

Digitalt samrådsmöte 20 oktober

På grund av rådande omständigheter kring spridning av COVID-19 (coronaviruset) och gällande mötesrestriktioner kommer ett fysiskt samrådsmöte ersättas med ett digitalt samrådsmöte.

Det digitala samrådsmötet kommer att direktsändas på webben den 20 oktober 2020, kl 18:30. (Se länk ovan).

Ställ frågor i chatten under samrådsmötet

Du behöver inget konto för att ställa frågor i chatten. Du har möjlighet att ställa frågor helt anonymt. Chatten visas under själva videon i sändningen. Vi läser och modererar inlägg innan de publiceras ut. Vi kommer läsa upp frågor och besvara dem i direktsändningen och då nämner vi inte vem som ställt frågan.

Eftersom sändningen går ut med en viss fördröjning tar det lite tid innan vi ser din fråga och du får svar på den. Ställ därför gärna frågorna direkt.

Ställ frågor i förväg

Om du önskar att en eller flera frågor ska besvaras under webbsändningen men inte har möjlighet att se den, kan du i förväg ställa dina frågor via e-post till fragaplan@jonkoping.se

Om detaljplanen för Charaden 10 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Charaden 10 m.fl.

Planen syftar till att planlägga för att skapa en tätare kvartersstad med blandade användningar i form av bl.a. skola, bostäder, centrumverksamhet, icke störande verksamheter samt park.

Planen syftar även till att planlägga John Bauersgatan för att fördela den befintliga trafiken och därmed minska trafikbelastningen på Odengatan och Teaterrondellen i dess förlängning.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap § 11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Samråd

Planhandlingarna finns tillgängliga för samråd under perioden 13 maj – 31 oktober 2020 i kommunens utställningslokal, Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: mån-fre 08:00-17.00 (08:00-16:00 i juni-augusti).

Synpunkter

Eventuella synpunkter skall skriftligen vara Stadsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 31 oktober 2020. Ange diarienummer 2016:165 vid ev yttrande. Lämna ditt yttrande antingen via det digitala formuläret nedan, via epost till stadsbyggnad@jonkoping.se eller via post till: Jönköpings kommun, Stadsbyggnadsnämnden, 551 89 Jönköping.

För att få återkoppling på ditt yttrande i kommande skeden behöver du ange ditt namn och din adress. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter, före angivet datum, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Vid risk för planskada ska krav på ersättning framgå i ett samrådsyttrande.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 1, 2021
Antagande: Kvartal 4, 2020
Granskning: Kvartal 4, 2020
>> Samråd: 13 maj - 31 oktober 2020

Skicka in ditt yttrande digitialt via formuläret nedan.


För att du som sakägare i ett senare skede ska kunna ha möjlighet att öveklaga detaljplanen måste du ange ditt för- och efternamn när du yttrar dig.


För att underlätta hantering av yttrande är det bra att ange vilken fastighetsbeteckning som yttrandet gäller för.

För att få en bekräftelse på ditt digitala yttrande behöver du ange en E-postadress.


För att underlätta hanteringen av ditt ärende kommer vi att lagra och behandla de uppgifter du fyllt i enligt gällande dataskyddsförordning, GDPR. Den rättsliga grunden för hantering av personuppgifterna är rättslig förpliktelse enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. Dina uppgifter arkiveras och gallras tillsammans med ärendet enligt gällande lagstiftning. Vid ett eventuellt överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut skickas ditt ärende med tillhörande handlingar vidare till den myndighet som prövar beslutet. På Jönköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om hantering av personuppgifter.

Aktuella handlingar

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 21.5 MB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 104.3 kB)

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Christian Bruhn

036-10 50 00

Översiktskarta