Detaljplan för Charaden 10 m.fl. på Kålgården, Jönköping

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastigheten Charaden 10 m.fl. som ska möjliggöra ny kvartersstad och John Bauersgatan.

Om detaljplanen för Charaden 10 m.fl.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Charaden 10 m.fl.

Planen syftar till att planlägga för att skapa en tätare kvartersstad med blandade användningar i form av bl.a. skola, bostäder, centrumverksamhet, icke störande verksamheter samt park.

Planen syftar även till att planlägga John Bauersgatan för att fördela den befintliga trafiken och därmed minska trafikbelastningen på Odengatan och Teaterrondellen i dess förlängning.

Stadsbyggnadsnämnden finner att utifrån dagens kännedom av projektets omfattning så kommer genomförandet av detaljplanen inte att medföra en betydande miljöpåverkan i den mening som avses i 6 kap § 11-18 miljöbalken (1998:808).

Förslaget avviker inte från gällande översiktsplan.

Tidplan

Laga kraft: Kvartal 3, 2023
Antagande: Kvartal 3, 2023
Granskning: Kvartal 1, 2023
>> Samråd: 13 maj - 31 oktober 2020

Aktuella handlingar

Bilagor

Tidigare handlingar

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Christian Bruhn

036-10 50 00

Översiktskarta