search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för blandstad på del av Lappen 19 mfl, Munksjöstaden

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är den andra etappen för Munksjö fabriksområde.

Detaljplanen en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön enligt fördjupningen av översiktsplanen Ramprogram för Södra Munksjön och den tematiska översiktsplanen Utbyggnadsstrategi 150 000 invånare. 

Tidplan för kvarter 12-17

Laga kraft: kvartal 1, 2020
Antagande: kvartal 1, 2020
Granskning: kvartal 4, 2019
>> Samråd: 21 juli 2016– 2 september 2016

Detaljplan för kv 10 & 11 vann laga kraft den 21 april 2017.


Antagandehandlingar Lappen 17 kv 10 & 11

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.6 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 418.9 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 59.1 kB)

Utredningar och bilagor

Blandstadsprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 32.9 MB)

Dagvattenutredning inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 9.9 MB)

Parkeringsutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 9.8 MB)

Parkeringsberäkning kv 10 & 11öppnas i nytt fönster (pdf, 36.5 kB)

Industribullerutredning Munksjö ABöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Trafik och industribulleröppnas i nytt fönster (pdf, 12.5 MB)

Spridningsberäkningar avseende partiklaröppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Spridningsberäkning för utsläpp till luft från Jönköpings Energiöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter PMöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter, riskanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 3.3 MB)

Antikvarisk förundersökning med kulturhistorisk värderingöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Byggnadsinventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 7.2 MB)

Principer för bevarande och utveckling av kulturmiljönöppnas i nytt fönster (pdf, 18.9 MB)

Geoteknisk undersökning inklusive bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.8 MB)

Gasutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.9 MB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Saneringsrapport område Aöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Anmälan sanering område DP1 och A inkl bilaga 1-6öppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Övergripande miljökontrollprogram med bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Länsstyrelsens meddelande angående Åtgärdsalternativ för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 83.2 kB)

Länsstyrelsens utlåtande angående miljöutredningar för Södra Munksjönområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 90 kB)

Fördjupad åtgärdsanalys för för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2öppnas i nytt fönster (pdf, 767.4 kB)

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Fördjupad riskbedömning avseende förorenad marköppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Översiktliga miljötekniska markundersökningaröppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Miljöhistorisk inventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 576 kB)

Ansökan Vattenverksamhet inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitetöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Teknisk beskrivning stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning Stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Konsekvensanalys, ny bro över Munksjönöppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB)

Trafikanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Tidigare handlingar, Lappen 17

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.5 MB)

Plankarta 1öppnas i nytt fönster (pdf, 780.8 kB)

Plankarta 2öppnas i nytt fönster (pdf, 794 kB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 165.7 kB)

Granskningshandlingar kv 10 & 11

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 323.9 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 119.8 kB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 498.7 kB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta