search
Sök
menu
Meny

Detaljplan för blandstad på del av Lappen 19 mfl, Munksjöstaden

Skissat förslag på hur kvarter och byggnader kan se ut i kommande etapp. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är den tredje etappen för omvandling av en del av Munksjö fabriksområde, som är ett kulturhistoriskt intressant område.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Lappen 19 m.fl. etapp 3.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är den tredje etappen för omvandling av en del av Munksjö fabriksområde, som är ett kulturhistoriskt intressant område. Detaljplanen är en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön och är en mer detaljerad vidarebearbetning av vad som föreslås enligt den fördjupade översiktsplanen - Ramprogram för Södra Munksjön.

Tidplan för kvarter 12-17

Laga kraft: kvartal 2, 2021
Antagande: Kvartal 2, 2021
>> Granskning: 7 - 28 februari 2020
Samråd: 21 juli 2016– 2 september 2016


Granskningshandlingar Lappen 19 kv 12 & 17

Plankarta del 1 av 2 (pdf, 4.9 MB)

Plankarta del 2 av 2 (pdf, 5.3 MB)

Plankarta - del av plankarta (pdf, 5.6 MB)

Planbeskrivning

Samrådsredogörelse

Nu pågår ett arbete att göra våra handlingar tillgängliga enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Alla granskningshandlingarna går därför inte att ladda ner via hemsidan. Du kan beställa dem genom att e-posta en beställning till planarkitekten (se kontaktuppgifter nedan), fragaplan@jonkoping.se eller ringa servicetelefonen på 036-10 53 35. Ange vilken detaljplan det gäller samt vilka bilagor du vill ta del. De skickas till dig via e-post i PDF-format.

Aktuella utredningar och bilagor

Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande avhjälpandeåtgärdöppnas i nytt fönster (pdf, 157.9 kB)

Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande teknisk schaktöppnas i nytt fönster (pdf, 345.8 kB)

Anmälan om avhjälpande åtgärd 2018-12-11öppnas i nytt fönster (pdf, 163.9 kB)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd. 2018-08-29öppnas i nytt fönster (pdf, 517.8 kB)

Anmälan sanering område DP1 och A inkl bilaga 1-6öppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Ansökan Vattenverksamhet inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 959.6 kB)

Antikvarisk förundersökning med kulturhistorisk värderingöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Bilaga_jordanalyseröppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Blandstadsprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 33 MB)

Byggnadsinventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 7.2 MB)

Dagvattenutredning inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Fördjupad riskbedömning avseende förorenad marköppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Fördjupad åtgärdsanalys för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 6.1 MB)

Gasutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitet 2016-01-05öppnas i nytt fönster (pdf, 122.7 kB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitetöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2öppnas i nytt fönster (pdf, 773.8 kB)

Geoteknisk undersökning inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.8 MB)

Hälsoriskbedömning_1.1_rev20181115_inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Industribullerutredning Munksjö ABöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Kajrenovering Munksjökajen, Jönköping 2017-12-22öppnas i nytt fönster (pdf, 1.4 MB)

Komplettering till anmälan om avhjälpandeåtgärd 2018-10-17öppnas i nytt fönster (pdf, 4.3 MB)

Konsekvensanalys ny bro över Munksjönöppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB)

Länsstyrelsens meddelande angående Åtgärdsalternativ för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 83.2 kB)

Länsstyrelsens utlåtande angående miljöutredningar för Södra Munksjöområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 90 kB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Meddelande gällande utförd sanering och kvarlämnad förorening. 2017-12-20öppnas i nytt fönster (pdf, 140.4 kB)

Miljöhistorisk inventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 565.2 kB)

Miljökonskvensbeskrivning Stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Munksjö DP3 Solstudie 191121öppnas i nytt fönster (pdf, 748.4 kB)

Munksjö Pappersbruk kulturhistoriskt underlagöppnas i nytt fönster (pdf, 911.3 kB)

Bullerutredning Munksjöstaden DP 3 (kv 12-17) 2020-02-03öppnas i nytt fönster (pdf, 11.5 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter PMöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Parkeringsutredning-191011öppnas i nytt fönster (pdf, 100 kB)

Parkeringsutredning-191014öppnas i nytt fönster (pdf, 547.3 kB)

PM Dagvatten Munksjöstaden DP3_Slutrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

PM Miljö Lappen 17_2017-01-18öppnas i nytt fönster (pdf, 189.4 kB)

PM Utredning åtgärder kv. 12 Munksjö fabriksområde 2020-02-10öppnas i nytt fönster (pdf, 135.7 kB)

Pontech - Projekt Munksjön - flytande ö 2019-02-19öppnas i nytt fönster (pdf, 914.9 kB)

Principer för bevarande och utveckling av kulturmiljönöppnas i nytt fönster (pdf, 18.8 MB)

Ramprogram Munksjon Jkpgöppnas i nytt fönster (pdf, 28.9 MB)

Riskanalys för Munksjöfabriksområde etapp 3 inkl. Snickerietöppnas i nytt fönster (pdf, 3.2 MB)

Saneringsrapport_Munksjöstaden omr A_slutlig_inkl_bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Sektioner för spont och överbyggnad av B1 och B2. 2019-10-24öppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Spridningsberäkning för utsläpp till luft från för Jönköpings Energiöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Spridningsberäkningar avseende partiklaröppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Teknisk beskrivning av spont för inneslutning av två förorenade markområden punktkällor B1 och B2 .2019-05-02öppnas i nytt fönster (pdf, 497.7 kB)

Teknisk beskrivning stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

Trafikanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Utlåtande Snickeri 180220öppnas i nytt fönster (pdf, 266.8 kB)

Vattendomöppnas i nytt fönster (pdf, 839.6 kB)

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Övergripande miljökontrollprogram med bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Översiktliga miljötekniska markundersökningaröppnas i nytt fönster (pdf, 2.6 MB)

Tidigare handlingar, Lappen 17

Planbesked

Underlag för planbeskedöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Samrådshandlingar

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 14.5 MB)

Plankarta 1öppnas i nytt fönster (pdf, 780.8 kB)

Plankarta 2öppnas i nytt fönster (pdf, 794 kB)

Behovsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 165.7 kB)

Granskningshandlingar kv 10 & 11

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.5 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 323.9 kB)

Samrådsredogörelseöppnas i nytt fönster (pdf, 119.8 kB)

Grundkartaöppnas i nytt fönster (pdf, 498.7 kB)

Antagandehandlingar Lappen 17 kv 10 & 11

Planbeskrivningöppnas i nytt fönster (pdf, 12.6 MB)

Plankartaöppnas i nytt fönster (pdf, 418.9 kB)

Granskningsutlåtandeöppnas i nytt fönster (pdf, 59.1 kB)

Tidigare utredningar och bilagor

Blandstadsprogramöppnas i nytt fönster (pdf, 32.9 MB)

Dagvattenutredning inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 3.4 MB)

Solstudieöppnas i nytt fönster (pdf, 9.9 MB)

Parkeringsutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 9.8 MB)

Parkeringsberäkning kv 10 & 11öppnas i nytt fönster (pdf, 36.5 kB)

Industribullerutredning Munksjö ABöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Trafik och industribulleröppnas i nytt fönster (pdf, 12.5 MB)

Spridningsberäkningar avseende partiklaröppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Spridningsberäkning för utsläpp till luft från Jönköpings Energiöppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter PMöppnas i nytt fönster (pdf, 1.5 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter, riskanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 3.3 MB)

Antikvarisk förundersökning med kulturhistorisk värderingöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Byggnadsinventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 7.2 MB)

Principer för bevarande och utveckling av kulturmiljönöppnas i nytt fönster (pdf, 18.9 MB)

Geoteknisk undersökning inklusive bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.8 MB)

Gasutredningöppnas i nytt fönster (pdf, 3.9 MB)

Markteknisk undersökningsrapportöppnas i nytt fönster (pdf, 6.6 MB)

Saneringsrapport område Aöppnas i nytt fönster (pdf, 12.4 MB)

Anmälan sanering område DP1 och A inkl bilaga 1-6öppnas i nytt fönster (pdf, 4.5 MB)

Övergripande miljökontrollprogram med bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1.3 MB)

Länsstyrelsens meddelande angående Åtgärdsalternativ för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 83.2 kB)

Länsstyrelsens utlåtande angående miljöutredningar för Södra Munksjönområdeöppnas i nytt fönster (pdf, 90 kB)

Fördjupad åtgärdsanalys för för delområde Böppnas i nytt fönster (pdf, 6.8 MB)

Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2öppnas i nytt fönster (pdf, 767.4 kB)

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömningöppnas i nytt fönster (pdf, 1.2 MB)

Fördjupad riskbedömning avseende förorenad marköppnas i nytt fönster (pdf, 1.1 MB)

Översiktliga miljötekniska markundersökningaröppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Miljöhistorisk inventeringöppnas i nytt fönster (pdf, 576 kB)

Ansökan Vattenverksamhet inkl bilagoröppnas i nytt fönster (pdf, 1 MB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitetöppnas i nytt fönster (pdf, 2.9 MB)

Teknisk beskrivning stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 5.1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning Stabiliserande åtgärderöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

Konsekvensanalys, ny bro över Munksjönöppnas i nytt fönster (pdf, 2.8 MB)

Trafikanalysöppnas i nytt fönster (pdf, 1.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta