Detaljplan för blandstad på del av Lappen 19 mfl, Munksjöstaden

Skissat förslag på hur kvarter och byggnader kan se ut i kommande etapp. 

Här hittar du information om förslaget till ny detaljplan på fastighet Lappen 19 m.fl. som ska möjliggöra för omvandling från indsutri till blandstad.

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett detaljplaneförslag för Lappen 19 m.fl. etapp 3.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av industrimark till en stadsdel med bostäder, service och arbetsplatser och är den tredje etappen för omvandling av en del av Munksjö fabriksområde, som är ett kulturhistoriskt intressant område. Detaljplanen är en del i Jönköpings kommuns planer för stadsutveckling av området kring södra Munksjön och är en mer detaljerad vidarebearbetning av vad som föreslås enligt den fördjupade översiktsplanen - Ramprogram för Södra Munksjön.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnde 16 juni 2022 och fick laga kraft 13 juli 2022.

Tidplan för kvarter 12-17

>> Laga kraft: 13 juli 2022
Antagande: 16 juni 2022
Granskning: 7 - 28 februari 2020
Samråd: 21 juli 2016– 2 september 2016


Aktuella handlingar Lappen 19 kv 12 & 17

Aktuella utredningar och bilagor

Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande avhjälpandeåtgärd Pdf, 157.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 157.9 kB)

Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd gällande teknisk schakt Pdf, 345.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 345.8 kB)

Anmälan om avhjälpande åtgärd 2018-12-11 Pdf, 163.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 163.9 kB)

Anmälan om avhjälpandeåtgärd. 2018-08-29 Pdf, 517.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 517.8 kB)

Anmälan sanering område DP1 och A inkl bilaga 1-6 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.5 MB)

Ansökan Vattenverksamhet inkl bilagor Pdf, 959.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 959.6 kB)

Antikvarisk förundersökning med kulturhistorisk värdering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Bilaga_jordanalyser Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Blandstadsprogram Pdf, 33 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 33 MB)

Byggnadsinventering Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.2 MB)

Dagvattenutredning inkl bilagor Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)

Fördjupad riskbedömning avseende förorenad mark Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Fördjupad åtgärdsanalys för delområde B Pdf, 6.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.1 MB)

Gasutredning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Geoteknik PM rev 1 2020-10-27 Pdf, 5.8 MB. (Pdf, 5.8 MB)

Geoteknik PM rev 2 2020-11-09 Pdf, 5.9 MB. (Pdf, 5.9 MB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitet 2016-01-05 Pdf, 122.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 122.7 kB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitet Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2 Pdf, 773.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 773.8 kB)

Geoteknisk undersökning inkl bilagor Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Hälsoriskbedömning_1.1_rev20181115_inkl bilagor Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Industribullerutredning Munksjö AB Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Kajrenovering Munksjökajen, Jönköping 2017-12-22 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.4 MB)

Komplettering till anmälan om avhjälpandeåtgärd 2018-10-17 Pdf, 4.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.3 MB)

Konsekvensanalys ny bro över Munksjön Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Länsstyrelsens meddelande angående Åtgärdsalternativ för delområde B Pdf, 83.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 83.2 kB)

Länsstyrelsens utlåtande angående miljöutredningar för Södra Munksjöområde Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90 kB)

Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

Meddelande gällande utförd sanering och kvarlämnad förorening. 2017-12-20 Pdf, 140.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140.4 kB)

Miljöhistorisk inventering Pdf, 565.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 565.2 kB)

Miljökonskvensbeskrivning Stabiliserande åtgärder Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Munksjö DP3 Solstudie 191121 Pdf, 748.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 748.4 kB)

Munksjö Pappersbruk kulturhistoriskt underlag Pdf, 911.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 911.3 kB)

Bullerutredning Munksjöstaden DP 3 (kv 12-17) 2020-02-03 Pdf, 11.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 11.5 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter PM Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Parkeringsutredning-191011 Pdf, 100 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 100 kB)

Parkeringsutredning-191014 Pdf, 547.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 547.3 kB)

PM Dagvatten Munksjöstaden DP3_Slutrapport Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

PM Miljö Lappen 17_2017-01-18 Pdf, 189.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 189.4 kB)

PM Utredning åtgärder kv. 12 Munksjö fabriksområde 2020-02-10 Pdf, 135.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135.7 kB)

Pontech - Projekt Munksjön - flytande ö 2019-02-19 Pdf, 914.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 914.9 kB)

Principer för bevarande och utveckling av kulturmiljön Pdf, 18.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.8 MB)

Ramprogram Munksjon Jkpg Pdf, 28.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 28.9 MB)

Riskanalys 2020-07-03 Pdf, 3 MB. (Pdf, 3 MB)

Saneringsrapport_Munksjöstaden omr A_slutlig_inkl_bilagor Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.4 MB)

Sektioner för spont och överbyggnad av B1 och B2. 2019-10-24 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Spridningsberäkning för utsläpp till luft från för Jönköpings Energi Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Spridningsberäkningar avseende partiklar Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Teknisk beskrivning av spont för inneslutning av två förorenade markområden punktkällor B1 och B2 .2019-05-02 Pdf, 497.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 497.7 kB)

Teknisk beskrivning stabiliserande åtgärder Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Trafikanalys Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Utlåtande Snickeri 180220 Pdf, 266.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 266.8 kB)

Vattendom Pdf, 839.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 839.6 kB)

Vattendom, ansökan om förlängd arbetstid. 2022-04-20 Pdf, 385.3 kB. (Pdf, 385.3 kB)

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Övergripande miljökontrollprogram med bilagor Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Översiktliga miljötekniska markundersökningar Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.6 MB)

Tidigare handlingar, Lappen 17

Tidigare utredningar och bilagor

Blandstadsprogram Pdf, 32.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 32.9 MB)

Dagvattenutredning inkl bilagor Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.4 MB)

Solstudie Pdf, 9.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.9 MB)

Parkeringsutredning Pdf, 9.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 9.8 MB)

Parkeringsberäkning kv 10 & 11 Pdf, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 36.5 kB)

Industribullerutredning Munksjö AB Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Trafik och industribuller Pdf, 12.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.5 MB)

Spridningsberäkningar avseende partiklar Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)

Spridningsberäkning för utsläpp till luft från Jönköpings Energi Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter PM Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)

Omgivningspåverkande verksamheter, riskanalys Pdf, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.3 MB)

Antikvarisk förundersökning med kulturhistorisk värdering Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Byggnadsinventering Pdf, 7.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 7.2 MB)

Principer för bevarande och utveckling av kulturmiljön Pdf, 18.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 18.9 MB)

Geoteknisk undersökning inklusive bilagor Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Geoteknisk utredning Pdf, 3.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.8 MB)

Gasutredning Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 3.9 MB)

Markteknisk undersökningsrapport Pdf, 6.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.6 MB)

Saneringsrapport område A Pdf, 12.4 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 12.4 MB)

Anmälan sanering område DP1 och A inkl bilaga 1-6 Pdf, 4.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 4.5 MB)

Övergripande miljökontrollprogram med bilagor Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.3 MB)

Länsstyrelsens meddelande angående Åtgärdsalternativ för delområde B Pdf, 83.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 83.2 kB)

Länsstyrelsens utlåtande angående miljöutredningar för Södra Munksjönområde Pdf, 90 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 90 kB)

Fördjupad åtgärdsanalys för för delområde B Pdf, 6.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 6.8 MB)

Geoteknisk undersökning för punktkälla B1 och B2 Pdf, 767.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 767.4 kB)

Åtgärdsutredning med kostnadsbedömning Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB)

Fördjupad riskbedömning avseende förorenad mark Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)

Översiktliga miljötekniska markundersökningar Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.7 MB)

Miljöhistorisk inventering Pdf, 576 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 576 kB)

Ansökan Vattenverksamhet inkl bilagor Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1 MB)

Geoteknisk undersökning avseende stabilitet Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.9 MB)

Teknisk beskrivning stabiliserande åtgärder Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 5.1 MB)

Miljökonsekvensbeskrivning Stabiliserande åtgärder Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.7 MB)

Konsekvensanalys, ny bro över Munksjön Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.8 MB)

Trafikanalys Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.8 MB)

Kontakta oss

Titel

Namn och e-post

Telefon

Planarkitekt

Joel Johansson

036-10 50 00

 

Översiktskarta